English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Март 2018

Целта на случаите от практиката е да се позволи на читателите да приложат концепциите, които са научили, анализирайки различните ситуации, срещани от дадена компания. Ето защо, читателите трябва да изучат по-задълбочено представените случаи. Често дори се налага да се препрочете случая по няколко пъти – първия път, за да се хване общата картина и после няколко пъти, за да схване същината на даден проблем.

Ето и стъпките, които трябва да бъдат следвани:

1. Анализ на историята на компанията, развитието и растежа.
Удобен начин да установим как стратегията на компанията в миналото и структурата и се отразяват на настоящето е да проследим критичните събития в тяхната история – това са всички тези събития, които са повлияли по някакъв начин на развитието на компанията до днес. Това могат да бъдат например факти, свързани с основаването на компанията, първоначални продукти, как се взимат решения за създаване на нови продукти, влизане в нов бизнес и т.н.

2. Идентификация на вътрешните възможности на компанията – силни и слаби страни.
Това е началото на SWOT анализа. Използват се всички маркирани случки, за да се създаде картината на силните и слабите страни на компанията, така както са създадени исторически. Например някои компании са силни в развитие на нови продукти, но слаби в маркетинга. Прави се списък със силните и слабите страни.

3. Анализ на външната среда
При тези стъпка се идентифицират възможностите и заплахите, създадени от средата. Тук се прилага всичката информация, която е научена за индустрията и макросредата, анализира се средата, в която компанията се намира. Един от важните моменти е да се стъпи на модела на Портър за петте конкурентни сили и теорията да се приложи адекватно за компанията. След което се прави списък с възможностите и заплахите.

4.Оценка на SWOT анализа.
Какво означават установените факти? Дали компанията е наистина в конкурентноспособна позиция? Как да превърнем слабостите в силни страни и заплахите във възможности? Може ли този анализ да развие нов по-добре функциониращ бизнес или корпоративна стратегия, за да се направи промяна?

5. Анализ на корпоративната стратегия.
Първото нещо е да дефинираме нашата мисия и цели. Каква е корпоративната стратегия, която компанията преследва?  Може ли промяната в корпоративната стратегия да предостави на компанията нови възможности? Трябва ли компанията да се диверсифицира? Кои са продуктите, които допринасят най-много за конкуретноспособността на компанията? Тези и още въпроси ще индикират пътищата за бъдещето развитие на компанията.

6. Анализиране на бизнес стратегията.
Ако компанията има един, единствен бизнес, то корпоративната и бизнес стратегията са идентични. Но ако има налице повече от един бизнес, всяка бизнес единица има своята стратегия. Трябва да се установи основната посока на стратегията – диференциация, ниска стойност или фокус. Тук идва на помощ SWOT анализа. Изследвайки фактите, ние ще имаме пълната картина на начина, по който компанията оперира и ще може да направим препоръки за бъдещите действия.

7. Анализ на структурата и контролната система
Целта на този анализ е да идентифицира каква структура и контролни системи използва компанията при прилагането на стратегията и дали те са подходящи за компанията. Например дали мениджърите са правилно възнаграждавани, дали се прилагат стимули за да се окуражи кооперирането между отделните звена в компанията. Организационната промяна е предмет на разглеждане често, тъй като компаниите се опитват да променят техните страттегии или структури, за да разрешат стратегически проблеми.

8. Препоръки
В тази последна част се правят препоръки на основата на направените анализи. Препоръките са насочени към разрешаване на всякакви стратегически проблеми, с които компанията се сблъсква в търсене на бъдеща по-добра доходност. Тези препоръки трябва да произлизат логически от нашите предходни дискусии и се оформят в план за действие. Планът може да включва и график за последователността за смяната на стратегията на компанията и описание на това, как промените на корпоративно ниво ще предизвикат промени на ниво бизнес и впоследствие на функционално ниво.

Референция: Thompson Learning

Други материали по темата:
Случаи от практиката – Giordano
Случаи от практиката - Giordano (втора част)
Случаи от практиката Giordano - трета част
Критични фактори
Фокус върху Китай
Стратегически маркетинг

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News