English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
20 Март 2018

Убедени сме, че частния сектор в България, а и не само у нас, се настройва за новата реалност заложена от глобализацията. Какво обаче става в държавния сектор.

В доклад на Министeрството на икономиката и енергетиката четем :
"През последните години ролята на малките и средните предприятия (МСП) в българската икономика нараства....
Малките и средни предприятия осигуряват 79% от заетостта, осъществяват 75 на сто от оборота и създават 61 на сто от добавената стойност на частните предприятия. "

Очевидно се отчита значението на малките и средни предприятия в България. Всичко това е добронамерено. И нещата се случват...

Стартира грантовата схема «Конкурентоспособност» , част от по-големия проект на Министерството на икономиката и енергетиката по програма ФАР „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия", насочена към български малки и средни предприятия (МСП) от производствения сектор. Чрез нея предприятията ще получават финансова подкрепа в три направления: обновяване на технологичното оборудване; получаване на консултантски услуги и професионално обучение за персонала на предприятията. Бюджетът на грантова схема „Конкурентоспособност" е 8.74 млн. евро.

Четем английския текст, всичко ни изглежда нормално.
Изведнаж в българския превод за насоките намираме текстове:
Кандидатите трябва:
- Да бъдат микро, малко или средно предприятие, което отговаря на изискванията за МСП съгласно закона за МСП; (и това е отлично - б.р.)
- Да имат годишен доход за 2005 г. превишаващ 100000 лв;

Ние тълкуваме това последно изискване така - българската държавна администрация (надяваме се не и европейската) поставя разделение между малки и средни предприятия на субективно основание. Защото закона и конституцията на страната ни предвиждат равнопоставеност на гражданите и субектите в нашата страна. Обяснението от администрацията е "ВЗЕ СЕ РЕШЕНИЕ" .

Никой не дава обяснение на микро и малките фирми с оборот под 100 000 лева, дали ще има програма, която да бъде подходяща за по-малките обороти на фирмите. И не е ли по-разумната форма да се направи взаимовръзка между финансовите резултати на фирмата за предходния период и проектното финансиране, независимо от размера на приходите.

Очевидно в случая не може да говорим за равнопоставеност, а за дискриминация на фирмите с приходи за предшестващата 2005 година под 100 000 лева, които не се допускат до участие в програмата за конкурентноспособност.

Така с един замах администрацията се отървава от вероятно около 90% от микропредприятията и малките фирми, които имат сревнително по-малки обороти, но не по-малки амбиции от по-напредналите им вече колеги.

При наличие на такива решения микро-фирмите и малките предприятия у нас не само, че няма да се развиват, но и ще престанат да съществуват. А някъде в документите на Европейската комисия намерихме думи, че всички документи, които комисията приема и одобрява ще бъдат приятелски настроени към микро-фирмите, малките и средните предприятия.

Като наблюдатели на този процес считаме, че Европейската Комисия, Програма Фар и Министерство на икономиката и енегргетиката ще визират допуснатата дискриминация на фирмите с приходи под 100 000 лева и ще я отменят. А поканата за представяне на документите следва да бъде удължена с изпуснатото време за подготовка от кандидатите.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News