English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
22 Март 2018

При търсенето на публична популярност целите на нашата акция са ориентирани към потребител, който търси по-точно потвърждение на вече получена информация.  Друга възможна цел е създаване на имидж - за индустрията или за фирмата. Избора на целта определя и целия план за публична популярност, преминаващ през различни стъпки.
Една от тези стъпки е да се възложи на някого отговорността за създаване на публичност, което може да стане чрез нашия маркетинг екип или да се наеме PR, който пък от своя страна може да бъде и във връзка с външна рекламна агенция или външен PR.
В модната индустрия у нас много фирми извървяха дълъг път, минаващ през препятствия, а персонала бе заангажиран предимно със създаването на продукта и производствените задачи, което бе необходимост в периода до края на 90-те години. Почти навсякъде в компаниите липсват подготвени хора за маркетинг. Това е една ниша, на която образованието е също голям длъжник. Разбира се причините са известни и се крият най-вече в наследствеността и загубените години след въвеждането на пазарните механизми у нас. Плановият пазар и дефицита на стоки от преди 16 години (и последвалите още около десет години на преход) бяха създали длъжности като началник пласмент, но не и на маркетинг мениджъри и PR специалисти.
При дефицита на маркетинг и PR персонал, особено в градовете извън София, логично е тези фирми да имат потребност от партньори, които да подпомогнат маркетинга и PR-а на фирмите.  Налице са фирми, в чието портфолио отбелязваме услугите по изграждане на цялостна маркетинг стратегия, като ще вземем произволно за пример дружеството Вазов Институт ООД или агенцията за публична комуникация Нота Бене. Подобни фирми се борят да спечелят доверието на фирмите и от модната индустрия, много от които трудно могат да повярват, че външна фирма може да реализира по-успешна комуникация с потребителите от самите тях. Има и такива, които считат, че рекламата е достатъчно средство за комуникация с потребителя.
Една от практическите възможности за създаване на публична популярност е да се използват компании, които чрез избрани от тях средства, най-често чрез присъждане на награди, създават условия имената на наградените и техни съобщения да се появят по-често в публичното пространство. Липсата на достатъчно прозрачни механизми при определянето на победителите е една от причините тези награди и PR ход да имат двуизмерна стойност.
Създаденото през 2005 година търговско дружество Академия за Мода ООД е един от партньорите, на което редица модни фирми и дизайнери гласуват доверие за изпращане на съобщения до потребителя. Изградено върху основата на традициите на журналистически съвет с фокус в модата, рефлекциите от мероприятията на дружеството имат отзвук в медиите и до потребителите достигат новини. Разнообразието на награди в различни направления през годините допринася за създаване на интрига около присъждането на наградите.
Академия за мода ООД са създали добри взаимоотношения и със сайта Fashion.bg. Ефектът от взаимодействието им засилва въздействието върху обществото и допринася за вторичното ехо чрез печатни и електронни медии, които отразяват готовите им съобщения.
Рекламната агенция Нота Бене също демонстрира желание да бъде от играчите имидж създател. След като през септември 2006 се обяви спиране на конкурса Улпия Сердика, сега в книгата за мнения на рекламната агенция, по повод направената от тях анкета за провежданите у нас модни конкурси виждаме една закана "Ако това стане, не знам какво ще правят другите модни награди...". И тъй като срока за попълване на анкетата изтече на 31 декември 2006 година, може да очакваме вече "какво ще стане"...
При организациите с идеална цел, прессъобщенията на Националната камара за мода, като че ли представят повече действията на камарата, отколкото на нейните членове. Асоциацията на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) също има място в изграждането на имиджа на индустрията като модна и престижна. Те засега се задоволяват с препотвърждаване новините за раздаваните награди, което подкрепя кампанията.
След като възложим отговорността за създаване на публичната популярност на нашата фирма ни предстои да определим типовете послания, които ще бъдат изпратени до обществото. А те могат да бъдат различни:
- ако желаем да бъдем в новините - трябва да създаваме новини. Съобщенията например могат да създаване на уникални продукти;
- името ни да се появи като пример за добра корпоративна практика в бизнеса;
- полза от нашите продукти - подчертаване определени качества на нашите облекла;
- ако имаме намерения да направим нашето дружество публично може да се появят съобщения за финансовата ни стабилност и инвестиции;
- подчертаване грижата за създаване на достойни условия за наетия от нас персонал  и спазване на етичния кодекс на работодателите;
- снимково облъчване;
- съобщения за наши действия, показващи съпричастност към хора в нужда и др (навлизане в социален маркетинг).
Всяко едно от горните съобщения, внимателно подготвено, следва да бъде придвижено чрез медия, която има най-голяма популярност в конкретната област и по време, когато ще предизвика максимален ефект.
След като сме направили това, ни предстои да проследим ехото от нашата PR кампания, да извлечем изгоди и направим изводи.
Като правило създаването на публична популярност на нашата фирма от трети лица се счита като неплатено средство за комуникация с потребителя, и това я прави предпочитано промоционално средство. В развитите пазари съществува голяма конкуренция за влизане в новините на големите медии, но в България недостатъчния брой фирми с ясна маркетинг стратегия създава все още свободно пространство за определени фирми в българския моден сектор, осъзнали силата на публичната популярност.

Други материали по темата:
Комуникационен план в модния бизнес
Новината в модната комуникация
Снимката, като тема за разговор с потребителя
 

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News