English English| Български Български | Africa Africa

Tune-In :: Textile Universe News
25 Февруари 2018

Назначаването на агенти или дистрибутори е общоприет начин за навлизане на чужди пазари. Агентите и дистрибуторите дават възможност на производителите да развият техния бизнес по-ефективно, да позиционират техния продукт по-бързо, както и да спестят разходи, които биха се породили при създаване на собствена дистрибуторска мрежа.

Много чуждестранни фирми работят с Израелски агенти и дистрибутори, но не всички са винаги добре осведомени за законовите  рамки при влизане във взаимоотношения с тези лица в Израел, техните права и задълженията до края на тези връзки.

Въпреки важността на тези бизнес връзки, всъщност няма спесифичен закон уреждащ тези взаимооотношения. Израелският съд взима решения на базата на договорите между производителя и дистрибутора и на основния закон, базирано на правилата на договорните отношения.

За целите на този материал, ще наричаме дистрибуторите и независимите агенти, като "маркетьори". В Израел няма ясна диференциация между различните видове маркетьори, заангажирани в развиване продажбите на производителите. В повечето случаи, термините дистрибутор и агент се използват свободно, независимо че има разлика например в отношенията между производител и агент и производител и дистрибутор.

Главната разлика между тях е видима - дистрибуторите обикновено купуват стоките на производителите, докато агентите не ги купуват. Но има и други разлики.

Дефиниция за дистрибутор. Дистрибуторът търгува независимо и отделно от производителя, по смисъла на закона. Дистрибуторът купува продуктите на производителя и ги продава от собствено име. Печалбите на дистрибутора идват от разликите между покупната цена (включително намалението) и продажната цена.  При тези условия, в момента когато собствеността на стоката премине в дистрибутора, финансовия риск за дистрибуцията на стоката се поема от него.

При изключителни права, дистрибуторът купува правото на единствен дистрибутор на стоките на производителя в дадена географска територия. 
 
Какво представлява агента.  Агентът, или както понякога бива наричан, търговският агент, не купува стоките от производителя, нито придобива собственост върху тях. Агентът е обикновено независим контрактор, опериращ от името на производителя и според неговите инструкции. Ролята на агента е да маркетира, позиционира и създаде пазар за продуктите в полза на производителя. В замяна на неговите услуги, агентът има право на комисионна, която обикновено се калкулира като определен процент от бизнеса, който той е опосредствувал. Търговското агентство може да има различни характеристики, обусловени от споразуманието между агента и производителя. Когато агента оперира като "законен агент", отношенията се регулират от Закона за агенство от 1965 година.

Както и при всеки друг договор, споразумението между производителя и маркетьорите позволява пълна свобода на ангажиментите, които едната или другата страна поема или се задължава. Съдът не се меси в тези споразумения.

Има някои пунктове, които следва да бъдат отбелязани:

 • Когато един договор е подписан за фиксиран период от време, например за една година, договора изтича на края на този период, освен ако не е продължен от двете страни. Договорът може да бъда прекратен от една от двете страни с предизвестие.
    
 • Когато договора не съдържа изрични текстове за времетраенето на договора, никоя от страните не може да бъде задължена за безкрайни срокове. Тогава договорът ще бъде смятан за неопределен период, а всяка от страните ще може да го прекрати едностранно, чрез предизвестие в разумен срок, преди предложения ефективен срок за прекратяване действието на договора. През това време бизнес делата трябва да протичат нормално. 
   
 • Когато една от страните иска да прекрати договора едностранно, няма причина или съд, който да постанови продължаването на договора, той може да бъде прекратен, при спазване разумен срок за предизвестие. Тъй като отношенията между производителя и маркетьора са градят предимно на базата на доверие, няма почва за продължаване на отношенията на база на принудителни обстоятелства.
 • Предизвестието за прекратяване в разумни срокове е също така предназначено да запази маркетьорите с минимална протекция, когато производителите използват правото си на прекратяване на договора, за да се облагодетелстват несправедливо от дейността на другата страна. Например един производител може да влезе в договорни отношения с макетьора за неопределен период от време и това да окуражи маркетьора за бързо развитие на пазара. Установявайки това развитие и създаване на преуспяващ бизнес, производителя може да реши да прекрати отнешенията си с маркетьора, за да спести от разходите по бизнеса (търговските отстъпки за дистрибутора или комисионни за агента).
 • Разумният срок на предизвестие ще даде на производителя възможност да подготви бизнес операциите си, съобразно срока за прекратяване на връзката. През това време маркетьора може да намери алтернативни продукти и да се пригоди към новата обстановка.

Разбира се обстоятелствата и фактите са различни за всеки случай. Всяка страна и по всяко време може да прекрати договора с предизвестие, предопределящо разумен период от време. Неспазването на това условие може да доведе едната страна до съда, с претенции, поради необоснованото прекратяване на договора, без да са осигурени разумни срокове. Този разумен срок се определя за всеки случай отделно, като се имат предвид намеренията на двете страни и обстоятелствата за всеки случай.

Но както и всички неща в живота, отношенията между производителя и дистрибутора или агента, не продължават вечно. Става често така, че производителя иска да прекрати назначението на агента или дистрибутора. В някои случаи, производителя може да бъде разочарован от резултатите от дейността на агента или дистрибутора и те считат, че могат да намерят по-добър заместител. В други случаи производителят може да реши, че пазара за техните продукти в Израел е нарастнал до размер, който може да оправдае установяването на собствен клон в страната.

Има няколко начина да бъде приключен договора с агента или дистрибутора.

 • Има случаи, когато това може да бъде постигнато чрез взаимно съгласие. 
 • В друг случай, когато е фиксиран определен период от време, договора изтича в края на определената дата.
 • В много от случаите обаче прекратяването на договора идва след едностранно решение на производителя, когато продължителността на договора не е фиксирана във времето. В този случай е задължително производителя да осигури чрез предизвестието разумния период от време на агента или дистрибутора.
 • Понякога в договорите е записан този срок на предизвестие. Ако не е предвиден този срок, случаите се решават поединично, в съответствие с приложими израелски правила на базата на закона за договорните отношения (очевидно най-добрата практика е да бъде предвиден в договора срока за предизвестие).
   
  Израелският съд, чрез прилагане на "правото на предивестие в разумен срок" дава възможност на агентите и дистрибуторите да направят печалба от бизнеса и да могат да възстановят инвестицията във време, усилия и пари, свързана с упражняване на техните задължения.
  В повечето случаи тази инвестиция се изплаща след продължителен период от време, понякога след години. Колкото са по-високи разходите, понесени от агентите или дистрибуторите за навлизане на пазара, толкова периода за възстановяване на инвестициите се удължава и с това срокът на преидизвестието за прекратяване на договора се удължава. Взима се под внимание и възможността на маркетьорите да установят алтернативни форми на бизнес.

  Няколко фактора трябва да бъдат взети под внимание, при определяне срокът на предизвестие, включващи:
 • периода от време, необходим за навлизане на пазара;
 • величината на разходите и инвестициите, извършени за навлизане на пазара;
 • дългосрочните задължения поети от агента или дистрибутора;
 • продължителността на връзката, която се прекъсва; 
 • нивото и развитието на стокооборота; 
 • относителното тегло на взаимния бизнес в рамките на общата дейност на агента или дистрибутора;

В много от случаите съда постановява едногодишен срок на предизвестие при едностранно волеизявление за прекратяване на договора. Но да не забравяме, че всеки случай е различен. 
В случаите, когато продължителността на предизвестието не е задоволителна, много е възможно производителя да бъда задължен да компенсира агента или дистрибутора за понесените щети и пропуснати печалби, поради неспособността на производителя да осигури разумен срок на предизвестие. 
Източник: Как да правим бизнес в Израел.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In All rights reserved Studiо ITTI
Web Based Solutions
USAIDСайтът е изработен с подкрепата на проектa на Американската агенция за международно развитие "Алианс доброволци за икономически растеж"
Tune-In :: Textile Universe News