Назначаването на агенти или дистрибутори е общоприет начин за навлизане на чужди пазари. Агентите и дистрибуторите дават възможност на производителите да развият техния бизнес по-ефективно, да позиционират техния продукт по-бързо, както и да спестят разходи, които биха се породили при създаване на собствена дистрибуторска мрежа.

Много чуждестранни фирми работят с Израелски агенти и дистрибутори, но не всички са винаги добре осведомени за законовите  рамки при влизане във взаимоотношения с тези лица в Израел, техните права и задълженията до края на тези връзки.

Въпреки важността на тези бизнес връзки, всъщност няма спесифичен закон уреждащ тези взаимооотношения. Израелският съд взима решения на базата на договорите между производителя и дистрибутора и на основния закон, базирано на правилата на договорните отношения.

За целите на този материал, ще наричаме дистрибуторите и независимите агенти, като "маркетьори". В Израел няма ясна диференциация между различните видове маркетьори, заангажирани в развиване продажбите на производителите. В повечето случаи, термините дистрибутор и агент се използват свободно, независимо че има разлика например в отношенията между производител и агент и производител и дистрибутор.

Главната разлика между тях е видима - дистрибуторите обикновено купуват стоките на производителите, докато агентите не ги купуват. Но има и други разлики.

Дефиниция за дистрибутор. Дистрибуторът търгува независимо и отделно от производителя, по смисъла на закона. Дистрибуторът купува продуктите на производителя и ги продава от собствено име. Печалбите на дистрибутора идват от разликите между покупната цена (включително намалението) и продажната цена.  При тези условия, в момента когато собствеността на стоката премине в дистрибутора, финансовия риск за дистрибуцията на стоката се поема от него.

При изключителни права, дистрибуторът купува правото на единствен дистрибутор на стоките на производителя в дадена географска територия. 
 
Какво представлява агента.  Агентът, или както понякога бива наричан, търговският агент, не купува стоките от производителя, нито придобива собственост върху тях. Агентът е обикновено независим контрактор, опериращ от името на производителя и според неговите инструкции. Ролята на агента е да маркетира, позиционира и създаде пазар за продуктите в полза на производителя. В замяна на неговите услуги, агентът има право на комисионна, която обикновено се калкулира като определен процент от бизнеса, който той е опосредствувал. Търговското агентство може да има различни характеристики, обусловени от споразуманието между агента и производителя. Когато агента оперира като "законен агент", отношенията се регулират от Закона за агенство от 1965 година.

Както и при всеки друг договор, споразумението между производителя и маркетьорите позволява пълна свобода на ангажиментите, които едната или другата страна поема или се задължава. Съдът не се меси в тези споразумения.

Има някои пунктове, които следва да бъдат отбелязани:

Разбира се обстоятелствата и фактите са различни за всеки случай. Всяка страна и по всяко време може да прекрати договора с предизвестие, предопределящо разумен период от време. Неспазването на това условие може да доведе едната страна до съда, с претенции, поради необоснованото прекратяване на договора, без да са осигурени разумни срокове. Този разумен срок се определя за всеки случай отделно, като се имат предвид намеренията на двете страни и обстоятелствата за всеки случай.

Но както и всички неща в живота, отношенията между производителя и дистрибутора или агента, не продължават вечно. Става често така, че производителя иска да прекрати назначението на агента или дистрибутора. В някои случаи, производителя може да бъде разочарован от резултатите от дейността на агента или дистрибутора и те считат, че могат да намерят по-добър заместител. В други случаи производителят може да реши, че пазара за техните продукти в Израел е нарастнал до размер, който може да оправдае установяването на собствен клон в страната.

Има няколко начина да бъде приключен договора с агента или дистрибутора.

В много от случаите съда постановява едногодишен срок на предизвестие при едностранно волеизявление за прекратяване на договора. Но да не забравяме, че всеки случай е различен. 
В случаите, когато продължителността на предизвестието не е задоволителна, много е възможно производителя да бъда задължен да компенсира агента или дистрибутора за понесените щети и пропуснати печалби, поради неспособността на производителя да осигури разумен срок на предизвестие. 
Източник: Как да правим бизнес в Израел.

Коментари

Ако желаете да добавите коментар, моля логнете се!

© 2006 Tune - In Всички права запазениs